Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost

Webové stránky. http://www.deti.adiambulance.cz

 

Od 19.1.2018 do 18.1.2021 byla Poradna pro závislosti podpořena dotací č. OPZ/2.1/052/0008116 ve výši 4 755 643,75 Kč.

 

  1. 1.Identifikace projektu

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008116

Název projektu: Poradna pro závislosti Varnsdorf

  1. 2.Anotace projektu:

Projekt zajistí vznik a provoz Poradny pro závislosti, jejíž cílem je pomocí OSP a edukačních aktivit zlepšit fyzickou a psychickou soběstačnost CS (KA 1 - 120 osob, KA 2 - 40 ), s cílem umožnit CS v co nejvyšší možně míře zapojení do běžného života bez užívání návykových látek a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, včetně poskytnutí pomoci při uplatňování práv. Místo realizace: město Varnsdorf. Specifikace osob: osoby soc. vyloučené nebo soc. vyloučením ohrožené.

  1. 3.Popis projektu

Cílová skupina

Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Klíčové aktivity

  • Poskytování registrované sociální služby -

Aktivity vedoucí k rozvoji samostatnosti. Motivování k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému prohlubování nepříznivé sociální situace. Posilování sociálního začleňování.

Personální zajištění: Odborné vedení zajistí manažer projektu - adiktolog s několikaletou praxí v adiktologických službách. Péči o klienty v ambulantní péči dále zajišťují 2 sociální pracovníci. Terénní program zajišťuje také terénní pracovník.

  • Vzdělávací aktivity pro rodiny a jednotlivce v SVL

SPSZ Vansdrof 2017 - 2019: V oblasti bezpečnosti a kriminality je jedním z bodů zvýšený výskyt sociálně patologických jevů v SVL.

Z toho důvodu je nutné vytvořit dostupné a srozumitelné vzdělávací aktivity pro osoby ze SVL, které pomohou identifikovat příznaky zneužívání návykových látek a informují o možnostech pomoci osobám užívajícím drogy a podpoře rodin (prevence propadu a rozpadu rodiny z důvodu abúzu návykových látek). Jedná se o fakultativní činnosti projektu. Vzdělávací akce budou určeny pro osoby žijící v SVL, které jsou bezprostředně ohroženy užíváním návykových látek a s ním spojenými důsledky (trestná činnost, sociální vyloučení atd.).

  • Evaluace projektu

Účelem bude změřit, dopady realizace KA na CS a sociálně vyloučenou lokalitu. Dále pak vyhodnotit efektivitu a účelnost realizovaných opatření. Tyto skutečnosti budou zjišťovány systematicky prostřednictvím objektivizovaných ukazatelů po celou dobu realizace předmětných klíčových aktivit tak, aby zpětná vazba byla k dispozici už v jejich průběhu, a evaluace naplňovala svou roli i ve vztahu k včasnému odhalení a zvládání rizik.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com